هر روز یک داستان کوتاه
نگارشِ فارسىِ

چند نكته براي بهبودِ شيوه ي نگارشِ فارسىِ

کانال تلگرام
تلگرام

داریوش آشوری

علّتِ اصلي پريشاني ها و نارسايی هاي نوشتاريِ زبانِ فارسي بي سر و سامانيِ عمومىِ نثرِ فارسى ست. اين بي سر و ساماني برامده از ناآگاهيِ بيشينه ي اهلِ قلم به شيوه يِ نگارشِ درست به شيوه ي مدرن است. شيوه ي مدرن در همه كار انديشيدن به روش و پايبند بودن به آن را ميطلبد. و اين كاري ست كه نظامِ آموزشيِ ملّي بايد به نوجوانان و جوانان بياموزد. اما در نظامِ آموزشِ طوطيپرورِ ما كه تنها كارِ آن انباشتنِ ذهنها از مشتي «محفوظات» است هرگز چيزي به نام «انديشيدن» و روشهايِ آن كه بنيادِ آموزشِ مدرن است طرح نشده است. بنا بر اين، خود بايد آستين بالا بزنيم و آنچه را كه هرگز به ما نياموخته اند، بياموزيم. در موردِ شيوه ي نوشتن هم، از همه جهت، بايد انديشيد و به كمبودها و ناتوانيهاي خود آگاه شد. مسائلِ نوشتن دو وجه دارد، يكي جنبه ي زبانيِ ست، يعني چه گونگيِ نوشتنِ جمله هاي درست و روشن و رسا و در ارتباطِ درست با يكديگر، و ديگر ساختارِ منطقيِ گزاره هايِ متن در مقاله يا كتاب يا گزارشِ كتبي و شفاهي. با اين وجه دوم، كه وجهِ دشوارترِ كار نيز هست، اين جا كاري ندارم و توجه من اكنون به وجهِ نخست است، يعني تنها به وجه زباني شيوه ي نگارش يا، به عبارتِ ديگر، وجهِ دستوريِ آن. توجه به اين مسأله و خودآگاهي يافتن به آن كاري چندان دشوار نيست. با كمي دقت در ساختارِ جمله و چيرگي بر برخى عادتهاي ديرينه در نوشتن، با نگاهِ سنجشگرانه به نوشته ي خود و ديگران، ميتوان از نابسامانيها كاست و بر رساييِ نوشته ها افزود. آنچه در اين جستار مى آيد عمومى ترين و فراوان ياب ترين مسائلِ اين گونه متنها ست، ولى كار به همين جا پايان نمي يابد. مسائلِ ديگر هم هست، از جمله روشِ نقطه گذاري، كه به جاي خود بايد طرح كرد.

 

دانلود مقاله ” چند نکته برای بهبود شیوه ی نگارش فارسی “

 

نظر دهید

دسته‌ها

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.