هر روز یک داستان کوتاه

تنگی میدان بیان استعاری در شعر امروز

۱ _اساساً وجود رابطه ی نشانه شناختی بین زبان و جهانی که در آن به سر می‌بریم، به ویژه در ساحت شاعرانه، ما را به زبانی فرا- قاموسی و غالباً استعاری رهنمون می سازد. نیچه برتری زبان شعر بر زبان علم را در این می داند که شاعر، آگاهانه از منشِ استعاری زبان سود می جوید و می داند که استعاره، منش اصلی و گوهر زبان است و هر معنایی در نهایت، استعاری است. ( رک: بابک احمدی، ساختار و تاویل متن، ص۴۳۲) اگر شعر را قیامی علیه سلطه و ساختار نظام زبان اتوماتیک بدانیم، مهم ترین سلاح کاربردی در این قیام، استعاره است...

تیغِ دو دم ( آسیب شناسی گونه ای از بازی های زبانی در رباعیات جلیل صفربیگی )

آلدوس هاکسلی، نویسنده و فیلسوف انگلیسی ( ۱۸۹۴ _۱۹۶۳) می گوید: جهان، بالقوه از آنِ شاعران است اما شاعران، به تمامی از این جهانی که در اختیار دارند، بهره نمی برند. این سخن، گویای این نکته است که هنوز و همچنان موازنه ای بین کنش و توانش زبانی _ نه صرفاً در کاربرد عمومی بلکه حتی در ساحت خلاقیت های هنری و شاعرانه نیز _به وجود نیامده است؛ به عبارت دیگر، پتانسیل پنهان و ناپیدا کرانِ زبان کجا و آفاق محدودِ کشف و خلاقیت های زبانی شاعران، كجا؟ . هنوز هم ” هزار باده ی ناخورده در رگِ تاک است “...

سپید چیست ( جوهره و کشف )

شعر بر دو قسم است اول : کلام موزون شده که آنهم خوب و بد دارد حرفه ای و دلنشین آن بسیار هم زیباست و در حقیقت وظیفه ی شعر بیان کلام با پیرایش و آرایش است نمونه های بسیار شکوهمند آرایش کلام در چنگ حافظ است ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه این نمونه زیبا ، شکوه چیدمان صحیح کلمات و تاثیر اعجاب انگیز ردیف و قافیه در کلاسیک است ولی بدون وزن قافیه در آن لذتی نیست بیشتر اشعار فارسی در این حیطه اند البته در محدوده ی قدرتمند و ضعیف و با فاصله ی بسیار. دوم : کلام همراه...

توصیف در داستان ، مونیکا وود

فصل سوم: توصیف و حرکت به جلو بخش دوم: یکی از روش های توصیف ، بازگشت به گذشته ست مثلن برای درک خواننده از چرایی عبوس بودن یک شخص ، بازگشت به گذشته ی او باعث پیدا شدن علت حالت فعلی اوست. بازگشت به گذشته اما اکثرا” خطرناک است چون یا ممکن است...

داستان های با قلم خودتان را برای ما ارسال کنید تا علاوه بر دریافت نقد، داستانتان را هم در سایت منتشر کنیم.